"All things are difficult, bevor they are aesy."

Perfektum - minulý čas složený

 

pomocné mít (být) + příčestí minulé

 

 

Příčestí minulé

I. pravidelná slovesa

ge + kořen + (e)t   (arbeiten = gearbeitet, machen = gemacht)

rudern    ge + ruder + t   gerudert

II. nepravidelná slovesa

ge + kořen + en   ! u nepr. sloves se často mění kořen.

lesen - gelesen, sprechen - gesprochen.


III. výjimky
- ge nevkládáme

1. u koncovky -ieren (telefonieren  -  telefoniert)
2. u neodlučitelných předpon (be, ge, emp, ent, er, ver, zer, miss) entschuldigen - entschuldigt

- ge vkládáme u odlučitelných předpon mezi předponu a sloveso.
(einkaufen  -  eingekauft)

 

IV.

pomocné sloveso být se používá u sloves vyjadřujících pohyb nebo změnu stavu ( + sloveso bleiben).

- nejvhodnějším způsbem, jak určit pomocné sloveso je naučit se ho přímo s tvary nepravidelných sloves.

 

 

Překladové věty:

Míša už skončila.

Míša hat schon geendet.

Co jsi dělal o víkendu?

Was hast du am Wochenende gemacht?

Telefonoval jsem Vaškovi.

Ich habe Vašek telefoniert.

Nedával jsem pozor.

Ich habe nicht aufgepasst.

Vysvětlil jsi mu to?

Hast du es ihm erklärt?