"All things are difficult, bevor they are aesy."

Spojky

 

I. souřadící

      a) neovlivňující slovosled (s přímým pořádkem) (podmět + přísudek)

      b) ovlivňující slovosled (s nepřímým pořádkem) (přísudek + podmět)

II. podřadící

      - časované sloveso stojí vždy na konci věty

 

I. souřadící

a) s přímým pořádkem slov

und, aber, oder, sondern (nýbrž - po záporných větách ve vylučovacím vztahu), denn (neboť)

Ich möchte heute ins Café gehen, aber ich habe keine Zeit.

 

 

Překladové věty

Bydlím na vesnici, neboť mám rád kozy a prasata.

Ich wohne auf dem Land, denn ich mag Ziege und Schweine.

 

O vánocích nejíme ryby, ale řízek a klobásu. (zu)

Zu Weihnachten essen wir keine Fische, sondern Schnitzel und Bratwurst.

 

Iva byla zase nemocná, ale nebolela jí už hlava.

Iva war wieder krank, aber sie hatte keine Kopfschmerzen mehr.

 

 

Nejmenuji se Kai, ale Timo. 

Ich heiße nicht Kai, sondern Timo

 

Půjdeš dnes ke mně, nebo se budeš zase učit?

Kommst du zu mir, oder lernst du wieder?

 

 

 

b) s nepřímým pořádkem slov

deshalb (proto), (proto znamená také darum a deswegen),  trotzdem (přesto), außerdem (kromě toho), sonst (jinak), (ale také dann (potom) = příslovce ve funkci spojky)

Ich muss lernen, (und) deshalb habe ich keine Zeit.

Musím se učit, (a) proto nemám čas.

trotzdem:  Neučím se, přesto mám dobré známky.  Ich lerne nicht, trotzdem habe ich gute Noten.

 

 

Překladové věty

deshalb:

Píšeme test a proto jsem se musel učit.

Wir schreiben einen Test und deshalb musste ich lernen.

 

 

trotzdem:

Venku prší, přesto jdeme na procházku.

Draußen regnet es, trotzdem gehen wir spazieren.

 

 

außerdem:

Celý den jsem se starala o děti, a kromě toho jsem upekla dort.

Den ganzen Tag habe ich mich um die Kinder gekümmert, und außerdem habe ich die Torte gebacken.

Máme hodně úkolů, a kromě toho máme také grilovat.

Wir haben viele Aufgaben, und außerdem sollen wir auch grillen.

Mám hlad, kromě toho se musím učit.

Ich habe Hunger, außerdem muss ich lernen.

 

sonst:

Jdi domů, jinak máš smůlu.

Geh nach Hause, sonst hast du Pech.

 


 

Online cvičení

https://www.nemecky.net/testy/zakladni-test/souradici-spojky-19/

 

 

 

 

II. podřadící

 

weil (protože), dass (že, aby), wenn (když), als (když - jednorázový děj v minulosti), obwohl (ačkoli, přestože), damit (aby), ob (zda), während (zatímco)........

Ich gehe einkaufen, weil ich Hunger habe.

 

Časované sloveso stojí vždy na konci věty!!!

 

 

wenn - na začátku věty:

Wenn es regnet, ist es kalt.

Začíná-li souvětí větou vedlejší, začíná následuájící hlavní věta slovesem.

(Pouze uplatňujeme známé pravidlo slovosledu hlavní věty - SLOVESO JE NA DRUHÉM MÍSTĚ.)

 

 

Překladové věty:

Když – wenn, als

Vždycky když ji vidím, zčervenám.

Immer wenn ich sie sehe, werde ich rot.

Když jsem byl malý, chtěl jsem se stát kuchařem.

Als ich klein war, wollte ich Koch werden.


Nepřímé otázky:

Ob – zda, jestli (předmětná v.v.)

Chci vědět, jestli (zda) přijdeš.

Ich möchte (will) wissen, ob du kommst.

Wie – jak,….

Zajímá mě, jak se máš.

Ich interessiere mich, wie es dir geht.

Es interessiert mich, …….

 

Wo, wann, wie,…ob.

Chci vědět, kdy přijdeš, a jestli mě máš rád.

Ich will wissen, wann du kommst, und ob du mich magst.

 

weil - protože

Musel jsem se omluvit, protože jsem přišel pozděl

Ich musste mich entschuldigen, weil ich spät gekommen bin.

 

dass - že

Věděl jsem, že je to lehké.

Ich wusste, dass es leicht ist.

 

dass - aby (v předmětných větách)

Říkal jsem ti, aby ses učil.

Er sagte, dass du zuhören sollst.

 

Ich habe dir gesagt, dass du lernst.

Chci, aby přišla.

ich möchte, dass sie kommt.

 

damit

Ich lerne damit

 

VEDLEJŠÍ VĚTY VZTAŽNÉ

Skloňování vztažných zájmen – který, která, které

 jednotné číslo

množné číslo

1. p. der

die

das

die

2. p. dessen

deren

dessen

deren

3. p. dem

der

dem

denen

4. p. den

die

das

die

 

Das ist der Mann, der da wohnt.

To je ten muž, který tu bydlí.

Jak se jmenuje ta dívka, kterou jsme potkali.

Wie heißt das Mädchen, das wir getroffen haben.

To je ta kniha, o které jsem ti vyprávěl
Das ist das Buch, von dem (über das) ich dir erzählt habe.

To je chlap, na kterého jsem čekala svůj celý život.

Das ist der Mann, auf den ich mein ganzes Leben gewartet habe.

To jsou spolužáci, s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Übungen:

https://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=150

https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/16_konjunktionen/01_konjunktionen_deutsch_uebungen.htm

https://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Konjunktionen_02a.htm


https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/satzbau/konjunktionen/uebungen