"All things are difficult, bevor they are aesy."

Závěrečná seminární práce

Závěrečná seminární práce je povinná pro všechny maturující z předmětu ZSV a žáky SVS!

 

Téma: společenské vědy ve vztahu ke zvolenému studijnímu oboru, či přemětu zájmu.

Rozsah: cca 10 normostran (Například: 1.Úvodní strana,  2. strana: osnova, 3. strana: úvod -  informace o tématu +  zajímavosti,....

dále jen možný návrh: 4. historické souvislosti v ČR a ve světě, 6. - 7. strana: aplikace na společenské vědy (psychologie postav, sociologie vztahů, právní souvislosti, etické problémy, filozofická zamyšlení, atd.....), 9. závěr + důvod výběru tématu a 10. seznam použitých zdrojů (dle normy ČSN). (Číslování je přibližné)


(Pokud si nevíte rady, stavte se u mne v kabinetě. Ukážu vám vzor nebo můžu poradit s výběrem.)

Pokud si nejste jisti, že ovládáte zásady správného psaní seminárních prací, můžete také navštívit tento web: https://www.jakpsatseminarniprace.cz/

 

Nevíte jak citovat? Využijte normu ISO 690: https://sites.google.com/site/novaiso690/metody-citovani

 

Online generátor citací: https://www.citace.com/

 

Generátor internetových zdrojů: https://generator-citaci.cz/

 

Odevzdání písemně dle časového harmonogramu.

 

Základem práce je její struktura. Ta nakonec sestává z jednotlivých odstavců. Jak je strukturovat můžete vidět např. zde:

https://www.youtube.com/watch?v=HL-OnZbCLC0

 

 

PO FORMÁLNÍ STRÁNCE DODRŽTE:

jedno písmo (druh, velikost, barva)

úvodní strana, úvod, závěr a seznam literatury se nečíslují

text zarovnán vlevo

práce je číslována

odstavec odražen o cca 5 úhozů (není podmínkou)

v úvodu je naznačen záměr autora práce, cíle a jsou stručně přiblíženy jednotlivé kapitoly

jednotlivé kapitoly i podkapitoly jsou číslované

odstavec obsahuje zásadní myšlenku, která se často dokládá citací. Zpravidla není tvořen pouze jednou větou.

kapitola obsahuje několik odstavců, které na sebe logicky navazují

text seminární práce obsahuje řadu citací, či parafrází, které dokládají myšlenky autora!!!

citace jsou správně v textu uvedeny (jsou v uvozovkách a mají uveden zdroj)

parafráze jsou v podstatě zestručněné myšlenky jiných autorů (nejsou v uvozovkách, ale mají uveden zdroj)

seznam zdrojů na konci práce odpovídá citační normě iso 690

práce se většinou píší v trpném rodě, protože texty nejsou ryze subjektivní, ale odpovídají odbornému stylu psaní

současně se však práce nemůže skládat pouze s citací celých odstavců, které se pouze vkopírují do textu

obrázky mají číslo, nadpis a uvedený zdroj

Závěr obsahuje shrnutí práce a splnění očekávaných výstupů, pozorování...neměl ale být pouhým opakování úvodu ani obsahovat nové informace

Seznam literatury je vhodné číslovat a ne oddělovat odrážkami. Běžně je také seřazen abecedně.

 


Seminární práce budou hodnoceny známkou dle kvality zpracování a splnění výše uvedených podmínek.

Očekává se četba odpovídající odborné literatury.

 

 

Harmonogram pro seminární práce 2017/18

 

29. 9. 2017 - odevzdání tématu SP

15. 11. 2018 - odevzdání osnovy SP + seznam odborné literatury a zdrojů (následuje vlastní aktivita, četba, psaní, hledání zdrojů,...)

15. 2. 2018    - odevzdání konceptu SP  (po konzultaci následují úpravy práce)

31. 3. 2018    - odevzdání konečné verze SP !

duben - květen - krátké prezentace prací ve třídě

 

 

 


    Název    Technické nedostatky Hodnocení
1 Alvaradová Tereza

Umělá inteligence, její vztah k právu a možnosti využití v pracovní sféře

Úvodní strana, úvod, závěr a seznam literatury se nečíslují. Odkazy v textu: číslo je uvedeno horním indexem. Určitě by ale mělo být jen jedno (jeden odkaz..). Po jednotlivých kapitolách bych vynechal ještě min. jeden řádek.
Úvod, závěr a seznam literatury se zpravidla nečíslují. (Jinak na první pohled velmi dobré.)
 
25 Bajerová Lucie Postavení žen ve společnosti    
1 Buchalová Žofie Autismus u dětí Úvod závěr a  seznam literatury se zpravidla nečíslujíl. Závěr předchází seznamu literatury.Odkazy v tesxtu se uvídí pouze zkrácenou formou: autor, a číslo strany) - někdy je tak uvedeno, někdy není. Kapitoly nejsou zpravidla tvořeny pouze jedním odstavcem. (viz prezvazivní výv. poruchy). Tabulka č. 1 nekoresponduje s textem. Dodržet jednotné řádkování (i u zdrojů). Zdroje bez odrážek, raději číslovaný seznam.  
  Holata Tomáš Patologické hráčství Úvod sezpravidla nečísluje. Chybí odkazy v textu, odkaz na text na str. 4 je na str. 5. (Zřejmě chyba odsazení). A následně to samé na str. 6-7.. Odkazy v textu se provádějí zkrácenou formou (autor, rok vydání, číslo strany). Str. 8: stejné číslo odkazu (3) jako na str. 6. Jednotlivé kapitoly nemohou být tvořeny pouze jedním odstavcem a odstavce pouze jednou (holou) větou. Kapitoly nemohou neobsahovat text (viz kapitola 9, 10). Internetové zdroje nejsou správně uvedeny. Obsahově je přáce zřejmě dobře zpracována - bohužel vzhledem k absolutnímu nedostatku citací a odkazů působí jako plagiát, či práce někoho jiného. (V práci bohužel nebyly odstraněny zásadní nedostatky, na které jsem opakovaně v hodinách upozorňoval.)  
7 Hoška Jan Marketing politických stran úvodní strana se nečísluje. Naopak seznam je kromě úvodu, závěru a seznamu literatury očíslován. Nečíslované kapitoly a podkapitoly jsou nepřehledné. Čísla odkazů se uvádějí horním indexem. Obr. 1 nesouvisí s textem. Kapitola tvořená jedním odstavcem a odstavec jednou větou je stylysticky špatně. Chybí zdroj citace na str. 6 - citace v uvozovkách nemá zdroj. (Balík). Zdroj - Deník - je nejasný.  V textu často chybí diakritika (např. už v názvu - Politicky marketing..) Práce je celkově lehce nepřehledná vzhledem ke zvolenému řádkování (1,15) a malému odsazení mezi odstavci a nadpisy. Vzhledem k obsahové stránce působí ale poměrně dobře.  
29 Hučíková Alena Možnosti adopce v registrovaném partnerství    
3 Hylmar David Nacismus Jedna práce - jedno písmo - vyhoď červenou. Úvod, závěr a seznam literatury se nečíslují. Seznam literatury je uveden v obsahu. Na konci práce je lepší nepoužívat u něj odrážky, ale použít číslovaný seznam.
Internetové zdroje v něm jsou uvedeny špatně.    Úvod je velmi stručný. Čísla odkazů v textu se uvádějí horním indexem. Obrázky se nevkládají do textu a mají kromě nadpisu také uveden zdroj. Obecně v práci chybí zdroje a citace. Infromace
 
8 Jírová Denisa Adopce a pěstounská péče    
27 Karásková Pavlína TUR realita či fikce?    
6 Lešák Petr ZŽS Úvodní strana, úvod, závěr a seznam literatury se nečíslují. Odkazy v textu by měla hlavně mít uvedenou stranu zdroje. Internetový článek musí být ozdrojován. V celé práci chybí zdoje a citace. Internetové zdroje jsou nesprávně uvedeny. Pouze jeden knižní zdroj na tento typ práce nebude zřejmě dostatečný. Některé části jsou plagiátem (jsou prací jiného autora, který není v textu uveden). To je nejzásadnější promlém (mluvili jsme o tom v hodinách.) Z toho důvodu není možné takovou práci přijmout.  
13 Marková Denisa Rasismus    
15 Mizerová Anna Psychologické aspekty výchovy    
16 Novotná Barbora Alkoholismus Úvodní strana, úvod, závěr a seznam literatury se nečíslují. Jedna práce - jedno písmo i barva. Chybí odkaz na údaje o spotřebě alkoholu v ČR. I odkazy v následném textu nejsou uvedeny (historie). Nepoužívat řečnické otázky. Práce je v určitých pasážích příliš subjektivní a tudíž neodpovídá odbornému stylu. V internetových zdrojích se pasáž "autor nevuden" neuvádí - to je automatické generování. Jinak bych zvážil citování wikipedie... Rozdělení osob pijících alkohol - opět chybí citace - čí je to dělení?? Odkazy v textu se uvádějí ve zkrácené formě (autor, rok, strana). I dále: Nešpor ve své knize tvrdí.. - v jaké knize? Seznam literatury na konci textu určitě nezačíná závorkou.. Kdo rozlišil 4 stadia alkoholismu? dle textu ty, jelikoš není uveden zdroj. Nedostatek zdrojů je zásadním problémem práce!  
13 Patková Terezie Postavení žen v Islámu První strana se nečísluje. V havičce a zápatí je uvedena maximálně pouze strana. Obsah má být automaticky generován. Úvod by měl obsahovat  stručný přehled jednotlivých kapitol. Nevhodné (nebo žádné) nastavení stylů. Kapitoly nejsou odsazené, proto je práce poměrně nepřehledná.Závěr by ml obsahovat shrnutí práce a splnění očekávaných výstupů, pozorování.Jinak se práce zdá být relativně jednoduš strukturovaná, ale dobrá. Pozor na internetové odkazy v seznamu literatury.  
15 Podzimek Kryštof Wikileaks Úvodní strana, úvod, závěr a seznam literatury se nečíslují. Proč tak velké odsazení textu? Čísla odkazů v textu se uvádějí horním indexem na konci věty.Ve třetí kapitole je text v uvozovkách - je to citace? pak chybí zdroj. Kapitola má obsahovat text - ten chybí v kapitole 4. Chybí zdroje. (např. jak víš, u kolika zveřejněných depeší se nenašly žádné informace?). Kapitola nemůže být tvořena jedním odstavcem a odstavec jednou větou...Práce je celkově poměrně nepřehledná a také stručná. vykazuje řadu nedostatků po formální stránce - zásady úpravy dokumentu.  
16 Pour Vojtěch Dezinformace v médiích Úvodní strana, úvod, závěr a seznam literatury se nečíslují. Nejasný odkaz č. 1 (měl by navazovat přímo na citovaný text.) současně neúplný internetový odkaz.Obecně jsou internetové zdroje nepůlné (chybí část o dostupnosti). Obrázky: mají číslo, nadpis a uvedený zdroj. Ten se většinou uvádí číselným odkazem pod čarou. Různé písmo u zdrojů na konci práce. Zdroje jsou většinou abecedfně seřazeny. Možná by stálo za zmínu i struktura práce. Není nejlépe rovzržena. Nejvíce asi podkapitola Situace v ČR, která nese název Zahraničí. Jinak není úplně vhodné vytvářet kapitoly (či podkapitoly) pouze z jednoho odstavce.. Trochu mi chybí obecnější pohled do zahraničí. a také požná seznam webů fake news (o tom jsme myslím muvili..) Ještě seznam literatury se uvádí na samostatnou stránku. Práce j v zásadě dobrá, ale působí dojmem, jakoby byla "šitá horkou jehlou".  
23 Šírová Markéta Kriminalita mládeže    
22 Tichá Denisa Psychické poruchy Odkazy v textu se provádějí zkárcenou formou. Kapitola tvořená jedním odstavcem a ten tvořen jednou, či dvěma větami je v rozporu se stylem seminárních prací. Chybné číslování kapitol (Bipolární porucha není číslována, pak tedy následuje chybné číslování..) Pozor na gramatické a stylistické chyby. (Např. v závěru: akorát -  je hovorový pojem...) Obecně je použití první osoby j. č. otázkou. Práci totiž píšeš ne pro sebe ale pro druhé. Určitě by stálo za to, uvést zdroj jednotlivých kazuistik..  
26 Vomáčko Jakub Mnichovský mýtus Úvodní strana, úvod, závěr a seznam literatury se nečíslují. Jedna práce  jedno písmo i barva. Chybí číslování kapitol. Odkazy v textu následují bezprostředně za citovaným textem. Před jednotlivými kapitolami vynech min. ještě jeden řádek. Úvod je dobře strukturovaný. Možná až na hraně strukturalismu:-) Pozor ale na závěr, ten by neměl být pouhým opakování úvodu.. Zdroje je vhodné číslovat a ne oddělovat odrážkami. Běžně je také seřazen abecedně.  
26 Pavlína Šebestová Antická společnosti vs. ta dnešní    
26 Jakub Tegel Poslanecká imunita    

 

 

 

DODRŽTE:

jedno písmo (druh, velikost, barva)

úvodní strana, úvod, závěr a seznam literatury se nečíslují

text zarovnán vlevo

práce je číslována

odstavec odražen o cca 5 úhozů (není podmínkou)

v úvodu je naznačen záměr autora práce, cíle a jsou stručně přiblíženy jednotlivé kapitoly

číslované kapitoly i podkapitoly

odstavec obsahuje zásadní myšlenku, která se často dokládá citací. Zpravidla není tvořen pouze jednou větou.

kapitola obsahuje několik odstavců, které na sebe logicky navazují

text seminární práce obsahuje řadu citací, či parafrází, které dokládají myšlenky autora

citace jsou správně v textu uvedeny (jsou v uvozovkách a mají uveden zdroj)

parafráze jsou v podstatě zestručněné myšlenky jiných autorů (nejsou v uvozovkách, ale majuí uveden zdroj)

seznam zdrojů na konci práce odpovídá citační normě iso 690

práce se většinou píší v trpném rodě, protože texty nejsou ryze subjektivní, ale odpovídají odbornému stylu psaní

současně se však práce nemůže skládat pouze s citací celých odstavců, které se pouze vkopírují do textu

obrázky mají číslo, nadpis a uvedený zdroj

Závěr obsahuje shrnutí práce a splnění očekávaných výstupů, pozorování...neměl ale být pouhým opakování úvodu ani obsahovat nové informace

Seznam literatury je vhodné číslovat a ne oddělovat odrážkami. Běžně je také seřazen abecedně.

 

Formální úprava seminární práce

  • Minimální rozsah 3 číslované normostrany vlastního textu (u závěrečných prací 10 stran), řádkování 1.5
  • Titulní stránka: Název práce, vyučovací předmět, jméno autora, datum, třída.
  • Text na formátu A4 v textovém editoru WORD 6.0 a vyšším zpracovaný laserovou nebo inkoustovou tiskárnou, nastavená velikost písma 12 bodů
  • Vzhled stránky: nahoře, dole, vpravo, vlevo 2,5 cm, záhlaví a zápatí 1,25 cm.
  • Obrazové a grafické doplňky lze integrovat do textu, nebo uvést v příloze.
  • U převzatého textu a informací se uvádí odkaz na použitou literaturu, která je prezentována formou bibliografických citací (vyhovuje i podle starší normy ČSN 01 0197)
  • V závěru práce na stránce seznam použité literatury!
  • Součástí práce je také "pracovní list" určený pro posluchače referátu. (neplatí pro závěrečné práce v posledním ročníku)

 

Správné používání citací:


Monografie (knihy atd.): https://www1.cuni.cz/~brt/bibref/mono.html
Elektronické zdroje: https://www1.cuni.cz/~brt/bibref/emonop.html

  Jméno Téma Odevvzdání Hodnocení nevytištěných prací (bez gramatiky a slohu) Hodnocení výtisku Hodnocení
1. BEKROVÁ Šárka Problémy církve 17. 2. 2014
Nematuruje (z 90%)
pozor na číslování nadpisů, členění odstavců, pozor na gramatické chyby, chybné citace, vynech řečnické otázky, celkově jsem měl problém některé věty pochopit (jsou nesrozumitelné, nebo dvojznačné), chybí ti objektivní přístup...    
2. JEZBEROVÁ Gabriela Média    12. 2. 2014 úvod je spíš difinicí pojmu médium. To by se dalo udělat jeko první kapitola, ale v úvodu uvádíš téma práce....
Chybí zdroje, citace, ozdrojovat i obrázek, u něj by bylo dobré ho nějak definovat...
Pozor na styl, vypadá to jako úvaha...Odstraňit subjektivitu.
   
3. JIŘIČKOVÁ Markéta Průzkum    5. 6. 2014 přehledné, ok dotazník, styly, citace...ok Známka byla součástí hodnoceni v 3. ročníku (nematuruje) 1
4. KLOUTVOROVÁ Michaela Psychologie učitele 20. 8. 2014
(nematuruje z 90%)
Styly, obsah, chybí citace, spatně uvedeny zdroje, chybí úvod, pozor na sloh v závěru, jinak ok    
5. MAREČKOVÁ Kristýna Závislosti 19. 8. 2014 číslování stran, obsah, styly, chybí citace tabulek, špatně uvedeny citace v textu,    
6. MORÁVKOVÁ Natálie Vzdělávání ve světě... 15. 2. odevzdání koncept (nebude maturovat) Práce nesplňuje předepsané podmínky    
7. NEŠVAROVÁ Kristýna Vliv rodiny na dítě 12. 5. 2014 chybné číslování obsahu, jinak OK.(konzultováno) Nadpisy ve stylech - číslování! (Vzhledem k formálnímu zpracování ukázková práce)    
8. NOSEK Josef rasismus 9. 8. 2014 chybné číslování obsahu, chybí komentáři nebo citace grafů, závěr je nedostatečný, práce je nesourodá, text kopírován (is.muni.cz/th/11615/pedf_m/diplomova_prace.txt)    
9. NOVOTNÁ Kateřina Psychologie sportu 20. 8. 2014 chybné číslování obsahu, ne 100% styly, chybí citace obrázků, slabší úvod, matoucí záhlaví,    
10. SLOVÍKOVÁ Larissa  Pěstounská péče 16. 2. 2014 Práce odevzána ve fázi konceptu..    
11. STUCHLÍKOVÁ Karolína Terorismus 11. 5. 2014 (asi ano) Pozor na obsah, (úvodní strana a obsah se do obsahu nezahrnují) (zkontrolovat styly). Jinak o.k.    
12. SVOBODA Alan Alkoholismus 21. 8. 2014 chybí obsah, nevhodná stylizace, chybějící či chybné citace, (is.muni.cz/th/344274/fsps_b/Teoreticka_a_prakticka_cast.txt) , styly...    
13. HYLMAR Martin nacismus 21. 8. 2014 chybné číslování obsahu, subjektivita stylu neodpovídá stylu seminárních prací, abnormálně vysoké procento gramatických chyb a chyb ve stylistice, občas nesrozumitelný obsah sdělení, občas pravděpodobně nesprávně uváděná terminologie, (definice je lepší citovat, než je vymýšlet). Jinak práce není špatná.    
14. ŠTAJEROVÁ Nela Závislosti   nestuduje    
15. BROUL David Nevyprecizovanost Ústavy ČR a její důsledky. 17. 8. 2014 obsah? jinak O.K.    
16. DUŠÁNEK David S x J 11. 5. 2014 chybné číslování obsahu, zavádějící hlavička, (zkontrolovat styly) citace?    
17. NEKOVAŘÍK Filip Rodina 14. 5. 2014 chybné číslování obsahu, (do obsahu se neuvádí úvodní strana a obsah) chybí číslování kapitol, vyčistig hlavičku, chybí závěr, chybně uvedeny zdroje i citace, obrázky je nutné ozdrojovat, práce působí spíš jako koncept..    
18. SOKOLAN Maxim Reinkarnace 15. 2. 2014 chybný obsah, stylování nadpisů, styly, nevhodná patička, práce je ve fázi konceptu, neodpovídá zadání..    
19. ŠRITR Hynek OSN 15. 2. 2014    práce je ve fázi konceptu, chybí obsah, stylizace, kapitoly.....    
20. VČELÁKOVÁ Martina Vývojová ps. 21. 8. 2014
Nebude maturovat
chybné číslování obsahu, styly, (V práci se skrývá nevyužitý potenciál..:-( Závěr možná až na konec?