"All things are difficult, bevor they are aesy."

2.A

Podmínky klasafikace:

- minimálně 1 referát za rok

- známky z průběžných testů (minimálně 3 za pololetí)

- aktivita v hodině (spojená s výukou)

 

Člověk a stát

přináší požadavky, které by měly usnadnit participaci žáka na chodu demokratické a občanské společnosti. V okruhu jsou zařazeny i požadavky na rozlišení a charakteristiku demokracie a totalitarismu.

Učivo

Člověk jako občan

-  základní hodnoty a principy demokracie

-  lidská práva, jejich obhajování, veřejný

ochránce práv, práva dětí

-  svobodný přístup k informacím, masová

média a jejich funkce, kritický přístup

k médiím, maximální využití potencionálu

médií

-  stát, státy na počátku 21. století, český stát,

státního občanství v ČR

-  česká ústava, politický systém v ČR,

struktura veřejné správy, obecní a krajská

samospráva

-  politika, politické ideologie

-  politické strany, volební systémy a volby

-  politický radikalismus a extremismus,

současná česká extremistická scéna a její

symbolika, mládež a extremismus

-  teror, terorismus

-  občanská participace, občanská společnost

-  občanské ctnosti potřebné pro demokracii

a multikulturní soužití

 

orientace v mediálních obsazích, schopnosti kriticky je hodnotit a optimálně využívat masová média pro své různé potřeby

 


 

 

 

Vyhledávání