"All things are difficult, bevor they are aesy."

Povolání a zaměstnání

Jaké povolání? https://www.job-tip.cz/


Brigáda pro mladistvé: https://www.nicm.cz/pracovni-podminky-mladistvych

 

Důležité fraktory při hledání zaměstnání: https://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/4-1-13

 

 

D+tksá práce: https://www.youtube.com/watch?v=vf4YSCTpb1w  (12min) 

 

 

 

Odpověz následující otázky:

 1. Je možné v ČR legálně pracovat ve věku 14 let? NE
 2. Je nutné mít ukončenu povinnou školní docházku před nástupem do zaměstnání? ANO
 3. Kdo je mladistvý? Občan ve věku 15-18 let.
 4. Mohou mladiství vykonávat pouze některé pracovní činnosti a jiné jsou jim legislativně zakázány? ANO
 5. Pokud ano, pak které? Práce v pod zemí, nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví, práce se zvýšeným nebezpečím úrazu.
 6. Mají mladiství nějaké pracovní úlevy? ANO, práce přesčas, v noci, nepřiměřené činnosti vzhledem k jejich fyzickým a psychickým schopnostem
 7. Musí se při zaměstnávání mladistvých vyjadřovat také jejich zákonní zástupci (rodiče) ke vzniku pracovního poměru? ANO
 8. Musí být mladiství před nástupem do zaměstnání vyšetřeni lékařem? ANO
 9. Jaká je minimální hodinová a celková výše mzdy pro mladistvé? 55,-/hod, 9200,-/měsic.
 10. Liší se nějak od minimální mzdy dospělých? NE

 

 

 

 

 

Povinnosti a práva zaměstnance - BOZP

 

1. BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2. Co je základním právním pramenem pro výklad vztahů v zaměstnaneckém poměru?

    - Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 

 

3. ÚKOL: ve skupině vyber zásadní práva a povinnosti a vypiš je do sešitu

                ta potom představ ostatním, kteří si udělají vlastní zápis

 

 

Práva a povinnosti zaměstnanců

 

 • na informace o rizicích jeho práce a opatřeních na ochranu před jejich působením,
 • odmítnout výkon práce, která podle něj ohrožuje jeho život nebo zdraví,
 • podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí.
 • dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost,
 • účastnit se školení, která zajišťuje zaměstnavatel, zaměřená na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
 • podrobit se preventivním prohlídkám,
 • dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení,
 • nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště,
 • oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti,
 • podle svých možností podílet se na odstraňování těchto nedostatků,
 • oznámit svému nadřízenému svůj pracovní úraz.

 

K. Lamiová

- dbát podle svých možností o svou bezpečnost, zdraví, opomenutí při práci

- učastnit se školení
- dodržovat předpisy a pokyny zaměstnavatele
- oznamovat svému nadřízenému prac. úraz
- oznamovat svému nadřízenému závady na pracovišti

 

Povinnosti zaměstnavatelů

 

Provádět pravidelná školení

Nezadávat zakázané práce nad schopnosti zaměstnance

Informovat zaměstnance o zařazení práce (dle prac smoluvy a právních předpisů)

Vést dokumentaci o prac. úrazech

Objasnit okolnosti a příčiny vzniku úrazu

Zajistit zaměstnancům se dravotním postižení (ZP) odpovídající podmínky pro práci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vznik pracovního poměru:

1. Jakým způsobem vzniká pracovní poměr? Písemnou oboustrannou prac. smlouvou a dnem uvedeným v ní.

2. Obsah a forma pracovní smlouvy. (Vždy několik bodů)-

    Základní konraktní údaje, podpisy, den nástupu, místo výkonu práce, druh práce (prac. zařazení), výše odměny.

    Písemnou formou.

3. Informovanost o změnách v pracovní smlouvě. Písemně po oboustranné dohodě.

4. Stručně povinnosti vyplývající z pracovního poměru.

    Zaměstnavatel

    - je povinen přidělovat práci dle prac smlouvy (místo výkonu a druhu). Vyplácet odměnu.

 Zaměstnanec

- vykonávat osbně prácovní činnost stanovenou v prac. smlouvě.

5. Za jakých podmínek je možné sjednat prac. poměr na dobu určitou?

    max 3 roky + 2 x možné prodlouže (Celkem 9 let)

6. Uveď podmínky změny pracovního poměru.

    Po oboustrané domluvě.

    Na základě lékařské zprávy

    Ze závažných důvodu z ro

 

 

Test: pá - 8. 1. 2016

 

 

Zánik pracovního poměru:

1. Uveď možné způsoby zániku pracovního poměru.

Výpovědí, dohodou, smrtí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době.

2. Forma a podmínky výpovědi z pohledu zaměstnance.

Písemná, oznámení bez udání důvodu. (Po uplynutí výpovědní doby - 2 měsíce.)

3. Forma a podmínky výpovědi z pohledu zaměstnavatele.

Písemná forma, nadbytečnost, zánik prac. místa, zrušení zaměstnavatele, zdravotní stav zaměstnance...

4. Kdy není možné propustit zaměstnance ze zaměstnaneckého poměru?

mateřská dovolená, rodičovská dovolená, v průběhu nemoci nebo prac. nechopnosti, ...

5. Za jakých podmínek je možné okamžité zrušení prac. poměru? (stručně)

odnětí svobody při závažnějších trestných činich, hrubé porušení prax. smlouvy (po upozornění), ..

6. Kdy mají zaměstnanci nárok na odstupné a v jaké výši? (stručně)

po výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo dohodou, z důvodů uvedených v otázce č. 3.