"All things are difficult, bevor they are aesy."

Sociologie

1. SOCIÁLNÍ UČENÍ

Pomocí pracovních listů definuj níže uvedené pojmy:

 

a) Učení v širším slova smyslu: Každodenní zkušenost. Vedomé i nevědomé získávání znalostí a dovedností.

b) Učení v užším slova smyslu: Záměrné osvojování si vědomostí. (Většinou probíhá řízenou formou ve škole - výuka.)

c) Zrání: Přirozený a nutný prvek vývoje každého jedince.

d) Typy učení: Senzomotorické, intelektové, sociální.

e) Sociální učení: Získávání správných vzorců (způsobů) chování ve společnosti.

 - 3 formy: 1. Nápodoba (imitace)

                 2. Posilování (na základě odměny a trestu)

                 3. Identifikace (ztotoženění)

 

Napiš faktory, které mohou učení ovlivňovat:

vnitřní: hlad, nálada, schopnosti, únava, motivace, stres...

vnější: nepořádek, hluk, šero, nedostatek materiálů k učební, SMS od přítele, tělesné cvičení...

 

 

https://www.stream.cz/uservideo/573568-rozhovor-miminek-dvojcat

 

SOCIALIZACE

Pomocí pracovního listu "Sozializace a její činitelé" odpověz na násleující otázky:

(Vytvoř stručnou a výstižnou definici, neopisu celé dlouhé věty)

 

SOCIOLOGIE (societás - společnost, logos - věda, rozum) věda o společnosti

1. Co je to socializace?

Celoživotní proces začleňování člověka do společnosti.

2. Co je to sociální adaptace? Co ji ovlivňuje a jak se projevuje?

Schopnost přizpůsobit se společenským normám. Ovlivněna prostředím a osobností jedince. Mírou přijímání nebo odmítání norem.

3. Co je to sociální role?

Očekávaný způsob chování v dané společnosti.

4. Napiš možné situace "konfliktu rolí"

Konflikt role očekávané rodičem a role očekávané partnerem (třeba)....

5. Řecký filosof Aristoteles (384 - 322 př. n. l.) vyslovil tento citát: "Zoon politikon" (Člověk je tvor společenský). Co jím myslel?

Člověk se stává člověkem až díky společnosti v rámci socializace.